หน้าหลัก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่มณฑลทหารบกที่ 42


ประกาศ รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ .อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผทพ.ของรัฐบาล/ที่ปรึกษา ผ อ.รมน.ภาค ๔ เป็นประธานในพิธีบูรณปฏิสังขรณ์ องค์หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด และถวายฉัตร โดยมี พ.อ.ประเสริฐ กิตติรัต รอง ผบ.มทบ.๔๒  ให้การต้อนรับและนำกำลังพลเข้าร่วมพิธี ณ อาคารขุนนันทเสนี(ศูนย์การศึกษาค่ายเสนาณรงค์) มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา .อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานการประชุมร่วม นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการ จังหวัดสงขลากับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในความรับผิดชอบ ของโครงการเรือนรับรองที่ประทับ ฯ เพื่อติดตามความคืบหน้า และการขับเคลื่อนส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในด้านอาคารสถานที่ ,สภาพภูมิทัศน์โดยรอบ เพื่อให้มีความพร้อมในการรับเสด็จพระบรมวงศ์นุวงศ์ทุกพระองค์ ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการเรือนรับรอง ฯ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา .อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ให้การต้อนรับคณะผู้แทน พระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรรการมหาเถรสมาคม ซึ่งเดินทางมามอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ กอ.รมน.จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ชรบ. ในพื้นที่ จชต. โดยมี พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.๔๒/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท) เป็นผู้รับมอบเพื่อส่งต่อไปยังพื้นที่ จชต.ต่อไป ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา .อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒? พันเอกกุดั่น ทองคำ หก.กยก.มทบ. ๔๒ จัดชุดครูผู้ฝึกจากกองร้อย มทบ.๔๒ ทำการฝึกทบทวน”แบบท่าฝึกพระราชทาน”บุคคลท่ามือปล่าว ของกำลังพล มทบ.๔๒ ให้มีความเข็มแข็งและถูกต้องตามระเบียบในเวลานำไปปฏิบัติ ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา .อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานไหว้พระสวดมนต์ ประจำสัปดาห์ ของกำลังพล มทบ.๔๒ โดยนอกการสวดมนต์ไหว้พระแล้ว ยัง มีการท่องพระนามของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี , ท่อง” บทสเจ ” < ข้อคิด ข้อเตือนใจ บท พระราชทานแด่ ข้าราชบริพาร และบุคคลทั่วไปเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ > , และนำร้องเพลง ราชสวัสดิ์ , เพลงสดุดีจอมราชา , เพลงไทยรวมใจภักดิ์ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้กำลังพลสามารถจดจำ และร้องได้ เพื่อเป็นการเทิดทูลสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมมอบแนวทางต่างๆเพื่อเป็นแง่คิดนำไปประกอบการปฏิบัติงานประจำวัน ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา .อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พันเอกประเสริฐ กิตติรัต รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมงานวันกองทัพเรือประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในการประกอบพิธี และมีส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลาเข้าร่วมในพิธีฯ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ถนนชลาทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา .อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒? พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ ๓ จชต. และตรวจเยี่ยมศาล มณฑลทหารบกที่ ๔๒ โดยมี พันเอกประเสริฐ กิตติรัต รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ให้การต้อนรับ ณ ลานหน้าศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา .อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๖๒ และพิธีประดับเครื่องหมายครูฝึกทหารใหม่ แนะนำผู้บังคับบัญชา ณ ลานหน้าศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒? พันเอกประเสริฐ กิตติรัต รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒? เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒ วัดสืบสุข ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยมีกำลังพลมณฑลทหารบกที่ ๔๒, สมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.๔๒, และประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้าน มาเลเซีย,พม่า,มอญ ในพื้นที่ อ.สะเดา และใกล้เคียงเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ วัดสืบสุข ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา.อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒? พันเอกประเสริฐ กิตติรัต รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ กำกับดูแลการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ของกำลังพล มทบ.๔๒ ประจำสัปดาห์ให้มีความเข็มแข็งและถูกระเบียบในลักษณะท่าทางที่ถูกต้องตามระเบียบ โดย จัดชุดผู้ฝึกกองยุทธการ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ จัดจากกองร้อย มทบ.๔๒ ทำการฝึก ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ มทบ.๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒?พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒?เป็นประธานไหว้พระสวดมนต์ ประจำสัปดาห์ ของกำลังพล มทบ.๔๒ โดยนอกการสวดมนต์ไหว้พระแล้ว ยัง มีการท่องพระนามของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี , ท่อง” บทสเจ ” < ข้อคิด ข้อเตือนใจ บท พระราชทานแด่ ข้าราชบริพาร และบุคคลทั่วไปเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ > , และนำร้องเพลง ราชสวัสดิ์ , เพลงสดุดีจอมราชา , เพลงไทยรวมใจภักดิ์ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้กำลังพลสามารถจดจำ และร้องได้ เพื่อเป็นการเทิดทูลสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์พร้อมมอบแนวทางต่างๆเพื่อเป็นแง่คิดนำไปประกอบการปฏิบัติงานประจำวัน ให้มีความสุข ผลของงานสัมฤทธิ์ผล มีประสิทธิภาพ ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา? ……อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พันเอกประเสริฐ กิตติรัต รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่องกำหนดควบคุมค่าดัชนีความหนาของร่างกายกำลังพลที่มีค่า BMI มากกว่า ๓๐ ของกำลังพลมณฑลทหารบกที่ ๔๒ โดย รพ.ค่ายเสนาณรงค์ จัด จนท.ให้บริการรับการตรวจ ณ ห้องประชุม ศบภ.มทบ.๔๒ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ……อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พันเอกประเสริฐ กิตติรัต รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ อบรมชี้แจงกำลังพลประจำวัน เน้นย้ำการปฏิบัติของกองแผนก ฝ่ายที่ได้ชี้แจง ให้กำลังพลทราบ และได้นำบทเพลง สดุดีจอมราชา ,ไทยรวมใจภักดิ์ ,ราชสวัสดิ์ ซึ่งเป็นบทเพลงเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ให้กำลังพลได้ขับร้องหลังเคารพธงชาติ ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา .. …..อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พ.อ.ประเสริฐ กิตติรัต รอง ผบ.มทบ.๔๒ (๑) พร้อมด้วยกำลังพล มทบ.๔๒ ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๒? วัดมัชฌิมเขต (นาปรือ) โดยมี พล.ต. สิทธิพร มุสิกะสิน รอง มทภ.๔ เป็นประธานในพิธี ณ วัดมัชฌิมเขต (นาปรือ) อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา …..อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พล.ต.วรพล วรพันธ์ ผบ.มทบ.๔๒ / ผบ.ค่ายเสนาณรงค์ เป็นประธานเปิดการต้อนรับทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ แผนกทหารบก เพื่อรับและแจกจ่ายไปยังหน่วยทหารในพื้นที่ของกองทัพภาคที่ ๔ โดยในการนี้ มทบ.๔๒ ได้จัดเตรียมสถานที่ในการอำนวยความสะดวกในการต้อนรับ ผู้ปกครอง ญาติพี่น้อง และน้องๆทหารกองประจำการ โดยจัดรถครัวสนามจาก ป.๕ พัน ๕ มาทำข้าวไจ่เจียว และ จัดไอศครีม , ขนม , และน้ำดื่ม ให้บริการกับผู้มาส่งทหารกองประจำการภายในค่ายเสนาณรงค์ อย่างพอเพียง และจัดวงดุริยางค์ มทบ.๔๒บรรเลงเพื่อสร้างบรรยากาศให้มีความสุข เป็นไปด้วยความเรียบร้อย? และในเวลา ๑๐.๓๐ น.ได้นำผู้ปกครอง.ญาติๆทหารใหม่ เยี่ยมชม หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.๔๒ และ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.๕/๑ ภายในค่ายเสนาณรงค์ ตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้ทุกหน่วยเปิดบ้านทหารใหม่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครอง ตลอดจนน้องๆทหารใหม่ ได้รู้และทราบในเรื่อง ที่พัก สวัสดิการ โรงนอน ห้องน้ำ ห้องสุขา และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยในการนี้ พล.ต.วรพล ฯ ได้ชี้แจงต่อผู้ปกครองและญาติๆ ในเรื่องเครื่องแต่งกาย ถุงเท้า รองเท้า กางเกงใน ที่ทาง กองทัพบกได้จัดหาให้กับ น้องๆทหารใหม่ ทุกอย่างมีคุณภาพ อย่างดี และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นและในเวลา ๑๒.๐๐น. ได้นำ ผู้ปกครอง และญาติ ๆ ตลอดจนน้องๆทหารใหม่ รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงเลี้ยงของ มทบ.๔๒ และ ร.๕/๑ เพื่อให้เห็นถึงคุณภาพ และปริมาณของอาหาร พร้อมชี้แจงให้กับ ผู้ปกครองและญาติ ๆทราบว่า นโยบาย มทภ.๔ ให้ประกอบเลี้ยงอาหารอย่างดี มีคุณภาพ โดยให้ใช้ข้าวหอมมะลิ ในการหุงทุกมื้อ น้ำปลาใช้ ปลาหมึก อย่างดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของน้องๆทหารใหม่ทุกนาย? ณ ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา …..อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ พันเอกประเสริฐ กิตติรัต รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ (๑) เป็นประธานไหว้พระสวดมนต์ และอบรมชี้แจงประจำสัปดาห์ระเบียบการมารวมแถว การแต่งกาย ของกำลังพลมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา …..อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ พล.ต.วรพล วรพันธ์ ผบ.มทบ.๔๒ มอบนโยบายการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒ ให้กับหน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.๔๒ เพื่อมอบนโยบาย และข้อห่วงใย จาก กองทัพบก และ กองทัพภาคที่ ๔ อีกทั้งยังเน้นย้ำให้ หน่วยฝึกทหารใหม่ฯ กำกับการฝึกให้สอดคล้องกับคู่มือการฝึกของ ยศ.ทบ.และการฝึกทหารใหม่พระราชทาน เพื่อกำชับให้ ผู้ฝึก , ผช.ผู้ฝึก ,ครูนายสิบ และครูทหารใหม่ ได้ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ “น้องใหม่ของกองทัพบก ” ที่จะเข้ามาประจำการให้มีความปลอดภัย และพร้อมที่จะเข้ารับการฝึก ภายใต้ แนวคิด “ร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี และไม่สูญเสียจากการฝึก และโรคลมร้อน “? โดยเน้นย้ำ เรื่องยาเสพติด ให้กับ กำลังพลภายในหน่วยฝึก อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทุกชนิด และร่วมกันดูแลทหารใหม่ ให้ห่างไกลยาเสพติด ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา …..อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๓๐ ตุลาค ๒๕๖๒ พล.ท.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม จก.ยศ.ทบ. พร้อมคณะ?เดินทางมามอบนโยบายการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๖๒ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๔ ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา …..อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒ โดยมีข้าราชการ นายทหาร นายสิบ หน่วย มทบ.๔๒,ร.๕,ร.๕ พัน.๑ เข้าร่วมพิธี ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ ๔๒ …..อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.๔๒/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท) พร้อมด้วยข้าราชการ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี ณ วัดในวัง พระอารามหลวง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา …..อ่านเพิ่มเติม


วันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ พ.อ.สมบัติ สืบท้วม เสธ.มทบ.๔๒ เปิดอบรมทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการ เพื่อดำเนินการจัดตั้ง”ฉก.จ่าดำ” ตามนโยบายของกองทัพภาคที่ ๔ เพื่อจะนำมวลชนมาสร้างความเข้าใจในการรายงานข่าวสารที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองหรือพื้นที่ๆหน่วยรับผิดชอบโดยการนำ กลุ่มทหารประจำการ,ทหารกองหนุน และมวลชนต่างๆมารายงานข่าวสารโดยมีการแบ่งมอบรหัสประจำตัวของแต่ละจังหวัด ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา .. ……อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.๔๒/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท)? ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ สวนสาธารณ ะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ……อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.๔๒/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ข.(ท) เ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) โดยมีนายนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ……….อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ พ.อ.สมบัติ สืบท้วม เสธ มทบ.๔๒ พร้อมตัวแทนนายทหารสัญญาบัตร ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีทอดผ้าพระกฐินประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวรีฯ ณ วัดบ่อตุ อ.สะเดา จว.ส.ข……..อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ พ.อ.สมบัติ สืบท้วม เสธ.มทบ.๔๒? เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี พ.อ.อภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รอง เสธ.มทบ.๔๒ พร้อมด้วยกำลังพลมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พี่น้องประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ วัดคลองเปล(วัดน้ำผุด) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา …….อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ พ.อ.อภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รอง เสธ.มทบ.๔๒ นำกำลังพลร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด ศาสนสถาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ ร่วมหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ส่วนต่างๆ โดยมีนายสมศักดิ์ จันทรชู นายอำเภอหาดใหญ่เป็นประธานในพิธี ณ วัดโคกสมานคุณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ……อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ พ.อ.สมบัติ สืบท้วม เสธ.มทบ.๔๒ เป็นประธานการประชุม เตรียมการรับ – ส่ง ทหารใหม่ และจัดกิจกรรมต้อนรับญาติ ครอบครัว ทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๖๒ ร่วมกับ สัสดี จว.ส.ข., สัสดี จว.ส.ต. และ สัสดี จว.พ.ท. , หน่วยทหารในพื้นที่ รับผิดชอบ ร.๕,ร.๕/๑ ,ป.๕/๕ , ช.๔๐๑ ,ช.๔๐๒ , พล.พัฒนา ๔ และฝ่ายอำนวยการ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมให้สมบูรณ์ และทบทวนข้อบกพร่องในปีที่ผ่านมา เพื่อแก้ไขการปฏิบัติในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเสนาณรงค์ บก.มทบ.๔๒…..อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ พ.อ.ชาคริต หยังหลัง หก.กกบ.มทบ.๔๒ เป็นประธานอบรมชี้แจงประจำสัปดาห์ โดยมี พ.อ.วิศิษฐ์ ศรีจันทร์ทอง หน.ฝ.สรรพกำลัง มทบ.๔๒ รักษาราชการแทน หก.กกพ.มทบ.๔๒ นำกำลังพลไหว้พระสวดมนต์ และชี้แจง เน้นย้ำสั่งการ ผบ.มทบ.๔๒ ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒…..อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ พล.ต.วรพล วรพันธ์ ผบ.มทบ.๔๒ เป็นประธานในการประชุมการจัดการกำลังพลกอง,แผนก,ฝ่าย,นขต.บก.มทบ.๔๒,สน.ปรมน.จว.ส.ข.,พ.ท. และ ส.ต. ณ ห้องประชุมเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา? …..อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ พล.ต.วรพล วรพันธ์ ผบ.มทบ.๔๒ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๓ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ณ หอประชุมเปรม ๑๐๐ ปีโรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ….……อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ พล.ต.วรพล? วรพันธ์? ผบ.มทบ.๔๒ พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้าน? และ?กำลังพลจิตอาสา??ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา?”เราทำความดี? ด้วยหัวใจ”? ? โดยการปลูกต้นไม้?? “ทำความดีเพื่อพ่อ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร? ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้? ณ พื้นที่บริเวณหน้าสโมสรค่ายเสนาณรงค์? อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา? .. ..……อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒? พล.ต.วรพล วรพันธ์ ผบ.มทบ.๔๒ พร้อมด้วยคุณสุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานสมาคม แม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.๔๒ พร้อมด้วยกำลังพล ศฝ.นศท.มทบ.๔๒, ร.๕, ร.๕ พัน ๑, รพ.ค่ายเสนาณรงค์,องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสงขลา, สมาชิกแม่บ้าน,หน่วยงานภายในค่ายเสนาณรงค์ และครอบครัว ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๓ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร พิธีตักบาตรพระสงฆ์ สวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ..……อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ รับมอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คจากบริษัท

๑. Magnolia Quality Development Corporation Limited
๒. MQDC Courtesy Service Corporation Limited
๓. Dees Supreme Company Limited
๔. Magnolia Finest Corporation Limited
๕. The Worldmark Company Limited จำนวน ๒๐ เครื่อง เพื่อส่งมอบต่อให้กับศูนย์การศึกษาค่ายเสนาณรงค์ ใช้ประโยชน์ในการค้นควัาหาความรู้ของนักศึกษาต่อไป ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

……อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชการมณฑลทหารบกที่ ๔๒?เป็นประธานในการรับมอบสินไหมทดแทนจากบริษัทAiA เพื่อส่งมอบต่อให้กับครอบครัวของกำลังพลที่เสียชิวิต ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา……อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้เชิญสิ่งของพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบแก่ประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน ๓ จชต.เดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร บน.๕๖ โดยมี พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมส่งคณะ ณ ท่าอากาศยานทหาร บน.๕๖ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ……อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน แบ่งมอบงานปีงบประมาณ ๖๓ และมอบรางวัลการปฎิบัติงาน “ดีเลิศ” ระดับประเทศประจำปี ๒๕๖๒ ให้กับหน่วยงานสัสดี ณ ห้องประชุมเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ……อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒? พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพนางสาว กัญญ์กุลณัช ไกรสวัสดิ์วรา ตำแหน่งพนักงานการเงิน มทบ.๔๒ บุตรสาว ร.ท.นิธิกฤษฏิ์ ไกรสวัสดิ์วรา สังกัด มทบ.๔๒ และมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว โดยมี ผู้บังคับบัญชาและกำลังพลมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ณ วัดโคกนาว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ….อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ พันเอกสมบัติ สืบท้วม เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพนางสาว กัญญ์กุลณัช ไกรสวัสดิ์วรา ตำแหน่งพนักงานการเงิน ๔๒ บุตรสาว ร้อยโทนิธิกฤษฏิ์ ไกรสวัสดิ์วรา สังกัด มณฑลทหารบกที่ ๔๒ และมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว โดยมีกำลังพลมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม ณ วัดโคกนาว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ….อ่านเพิ่มเติม


วันที่่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ พันเอกสุรเทพ หนูแก้ว รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒? ร่วมเปิดงาน ?เทศกาลกินเจ แห่พระรอบเมืองหาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๒ ?กินเจ ถูกปาก ถูกใจ ถูกอนามัย ไร้แอลกอฮอล์? โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณสวนหย่อมศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ….อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน ตำแหน่ง ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ อัญเชิญสิ่งของพระราชทานแก่ นางว่องเจา แซ่ว่อง ณ บ้านเลขที่ ๑๓ ถนนมุสลิมรวมใจอุทิศ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และอัญเชิญกระเป๋าเครื่องเขียนพระราชทานให้กับนักเรียน โรงเรียนมัสยิดดารุลฮูดา บ้านโปะหมอ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมมอบเงินพระราชทาน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้กับคณะกรรมการมัสยิดดารุลฮูดา ตรวจเยี่ยมโรงครัวพระราชทาน โดยมีพลตรีเกรียง ไกรศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ ๔ พร้อมด้วยพันเอกสุรเทพ หนูแก้ว รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ให้การต้อนรับและร่วมติดตามคณะ จนจบภารกิจ และส่งคณะเดินทางกลับ กรุงเทพมหานคร ณ ท่าอากาศยาน บน.๕๖..อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีเทิดเกียรติ กำลังพลเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๒ หน่วยภายในค่ายเสนาณรงค์ โดยมีข้าราชการ นายทหาร นายสิบ ลูกจ้าง พนักงานราชการ หน่วย มทบ.๔๒,ร.๕,ร.๕ พัน.๑ เข้าร่วมพิธี ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ ๔๒..อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒? พล.ต.วรพล วรพันธ์ ผบ.มทบ.42 พร้อมด้วยคุณสุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.๔๒ กำลังพลและสมาชิกแม่บ้าน มทบ.๔๒, ร.๕, ร.๕ พัน ๑, ศฝ.นศท.มทบ.๔๒, ป.๕? พัน ๕ และ อผศ.สงขลา ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๑ ณ สนาม ฮ.มทบ.๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ พล.ต.วรพล วรพันธ์ ผบ.มทบ.๔๒/เลขาธิการ รมน.ภาค ๔ พร้อมด้วยคุณสุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.๔๒ เป็นผู้แทน พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ ร่วมงาน ฉลองวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ ๗๐ ปี โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเปิดงาน ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒? พล.ต.วรพล วรพันธ์ ผบ.มทบ.๔๒/เลขาธิการ รมน.ภาค ๔ พร้อมด้วยคุณสุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.๔๒ เป็นผู้แทน พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ ร่วมงาน ฉลองวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ ๗๐ ปี ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา .. ….อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒? พล.ท.สมศักดิ์ สมรักษ์ จก.กร.ทบ. เป็นผู้แทน ผบ.ทบ. เดินทางปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ภาคใต้ โดยมี พล.ต.วรพล วรพันธ์ ผบ.มทบ.๔๒/เลขาธิการ รมน.ภาค ๔ เป็นผู้แทน พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ คณะเดินทางตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลพัฒนาที่ ๔ และโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาโดยมี พ.อ.อภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รอง เสธ.มทบ.๔๒ เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.๔๒ นำคณะเยี่ยมชมโครงการ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ….อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อขิ้ม ทองมุณี บิดา พล.ต.ท สาคร ทองมุณี อดีต ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว โดยมี พล.ต.วรพล วรพันธ์ ผบ.มทบ.๔๒/เลขาธิการ รมน.ภาค ๔? ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดอู่ตะเภา(วัดเก่า) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา..อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานการประชุมแนวทางการบริหารจัดการกำลังพลใน สน.ปรมน.จว. และการช่วยราชการของกำลังพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นประทวนเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร (นชง.)จำนวน ๒ นาย และนายทหารชั้นประทวนเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๒ นาย ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผบ.มทบ. ๔๒/ เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.? รับมอบเครื่องเลื่อยยนต์ จากศุลกากร ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อมอบนำไปใช้ประโยชน์ให้กับหน่วยในพื้นที่ ความรับผิดชอบ ตามแผนการแจกจ่าย กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ณ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒? ร่วมวางพวงมาลัย พิธี วันคล้ายวันสถาปนาค่ายรามคำแหง บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ เป็นประธานการประชุม นขต.ทภ.๔ (วาระพิเศษ ) ถึงระดับกองพัน ครั้งที่ ๖/๖๒ และได้มอบถ้วยรางวัล,โล่รางวัลให้กับหน่วยต่างๆที่ได้รับจาก กองทัพบก ซึ่ง มทบ.๔๒ ได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ชป.กร.(ขุนภักดี ๔๒) ระดับดีเยี่ยมจากกองทัพบก โดยมี พ.อ.สมบัติ สืบท้วม เสธ.มทบ.๔๒? เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๓ นาย ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ คุณสุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.๔๒ พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้าน ร่วมแจกผ้าห่มพร้อมขนมให้กับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนอยู่ในชนบทห่างไกลซึ่งมีความลำบากและอยากจน จำนวน ๓๔ คน ณ รร.วัดบางลึก ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา …อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ พลตรี วรพล วรพันธ์? ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วย คุณสุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.๔๒ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ร้อยตรี ชบ คงชูช่วย ตำแหน่ง นายสิบการภาพ กองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ ๔๒ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมพิธี ณ วัดไทรใหญ่ ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา …อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าและเศรษฐกิจ ระหว่าง ไทย – มาเลเซีย โดยมี พล.ต.สมพล ปานกุล รอง มทภ.๔, พล.ต.วรพล วรพันธ์ ผบ.มทบ.๔๒, พล.ต.เกรียงไกร ศรี รักษ์ ผบ.พล.ร.๕, พ.อ.วรเดช เดชรักษา ผบ.ร.๕ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมด่านศุลกากร อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา …อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ พลตรี วรพล วรพันธ์? ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพ จ่าสิบเอก ชบ คงชูช่วย ตำแหน่ง นายสิบการภาพ กองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมทั้งมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัว โดยมีผู้บังคับบัญชา ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมพิธี ณ วัดไทรใหญ่ ตำบลควนรู อำเภอหาดใหญ่? จังหวัดสงขลา …อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ พลตรี วรพล วรพันธ์? ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา กองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ให้การต้อนรับคณะแม่ทัพภาคที่ ๑ ทหารบกอินโดนีเซีย ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา …อ่านเพิ่มเติม


วันที ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ พันเอกสมบัติ สืบท้วม เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ให้การต้อนรับคณะ ทบ.อซ.? ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา …อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒? พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ จัดกำลังพลจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ บริเวณรอบสระบัว เรือนรับรองที่ประทับโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา …อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมพิธีวันครบรอบ ๓๑ ปีการดำเนินงาน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ณ อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ (หลังใหม่) อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา.อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒? นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมติดตามการดำเนินงานพัฒนาและปรับปรุงเรือนรับรองที่ประทับ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ โดยมี พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุง ณ ห้องประชุมเรือนรับรองที่ประทับ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา.อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานตรวจการพร้อมรบ ของกำลังพล มณฑลทหารบกที่ ๔๒ และร่วมนำกำลังพล นายทหาร นายสิบ ลูกจ้าง และพลทหารกองประจำการ สังกัดมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เดินทางไกล ประกอบเครื่องสนาม และอาวุธ ตามนโยบาย ผบ.ทบ. เพื่อให้กำลังพลได้เรียนรู้ กระตุ้นเตือน การเป็นทหาร อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ ให้มีความพร้อมในการเป็นทหาร ณ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒? ให้การต้อนรับ พลเรือโท ชุตินธร ทัตตานนท์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมพบปะพูดคุยระหว่างหน่วยงาน ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเดินทางไปยังฐานการเรียนรู้ที่ ๗? องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พันเอกสมบัติ สืบท้วม เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒? ให้การต้อนรับคณะ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี พันเอกสมบัติ สืบท้วม เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมติดตามคณะ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒? มอบทุนการศึกษาบุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ ๒,๓ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ร่วมพิธี ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…….อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ เป็นประธานในพิธีตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป นานาชาติ”เพื่อแม่ เพื่อพ่อ”ปีที่ ๑๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยมี พ.อ.สมบัติ สืบท้วม เสธ.มทบ.๔๒? ให้การต้อนรับและร่วมติดตามจนจบภารกิจ ณ ถนนนิพัทธ์อุทิศ ๓ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…….อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ พลเอกศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศีก เดินทางปฏิบัติภารกิจในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๔ และตรวจเยี่ยมองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสงขลา โดยมี พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒? ให้การต้อนรับ ณ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…….อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒? พันเอกสุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.๔๒/รอง ผอ.รมน.จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในจังหวัดสงขลา ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมพิธี ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…….อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วยคุณ สุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.๔๒ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ประชาชนชาวสงขลา พร้อมใจกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่าง หาที่สุดมิได้ ร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง ) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเปรม ๑๐๐ ปีโรงเรียนมหาวชิราวุธ …….อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วยคุณ สุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.๔๒ สมาชิกแม่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสาและประชาชนชาวสงขลา พร้อมใจกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเปรม ๑๐๐ ปีโรงเรียนมหาวชิราวุธ…..อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธานในพิธีเปิด Army Land Evening Run 4 Series วิ่งล่อง ท่องค่าย กับ ๔ ทภ.โดยมี พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ หน่วยงาน ข้าราชการภายในมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา มทบ.๔๒ และครอบครัว ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรม ณ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา …..อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒? พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน ๙๙๗? ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัยป่าพรุเสม็ดทุ่งบางนกออก ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา โดยมีพลตรีสมพล ปานกุล รองแม่ทัพภาคที่ ๔ พร้อมด้วยพันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านปากจ่าวิทยา อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา …..อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒? พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี? และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่เกิดเหตุอัคคีภัยป่าพรุเสม็ดทุ่งบางนกออกและประชุมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อัคคีภัยในพื้นที่ ป่าพรุเสม็ดทุ่งบางนกออก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา โดยมี พลตรี สมพล ปานกุล รองแม่ทัพภาค ๔ พร้อมด้วย พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ให้การต้อนรับและร่วมติดตามคณะลงพื้นที่ ณ ท่าอากาศยานทหาร บน.๕๖ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา …..อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๙? สิงหาคม ๒๕๖๒ พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ มอบหมายให้ พ.อ. วิศิษฐ์ ศรีจันทร์ทอง หน.ฝ.สรรพกำลัง มทบ.๔๒ รักษาราชการแทน หก.กกพ.มทบ.๔๒ นำ จนท.ส่วนที่เกี่ยวข้องตรวจความพร้อมเส้นทางที่ใช้ในการแข่งขัน ARMY LAND EVENING RUN 4 SERIES วิ่งล่อง ท่องค่าย กับ ๔ กองทัพภาค?…..อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง ณ วัดศรีสว่างวงศ์(เกาะเสือ) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…..อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ พ.อ.ประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูซาบซึ้งพระคุณแม่ และพิธีเปิดการฝึกภาคปกติของ นศท.ชั้นปีที่ ๑, ๒, ๓ ประจำปีการศีกษา ๒๕๖๒ ณ ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…..อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ พันเอกสมบัติ สืบท้วม เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒? พร้อมด้วย คุณสุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.๔๒ เป็นประธานในพิธีปลงผมนาคอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง ณ วัดศรีสว่างวงศ์(เกาะเสือ) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…..อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ ๑๓๒ ปี ?๑๑ รอบปีนักษัตร? โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…..อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ คุณสุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.๔๒ พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้าน มอบทุนยังชีพให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษฯ และทุนยังชีพให้กับคู่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพลกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำโดยทีมแพทย์ พยาบาล รพ.ค่ายเสนาณรงค์ ณ บ้านพักกำลังพล มทบ.๔๒ จำนวน ๔ ราย(คู่สมรสที่ทุพพลภาพ ๓ ราย, เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ๑ ราย), รพ.ค่ายเสนาณรงค์ จำนวน ๒ ราย, ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ จำนวน ๒ ราย …..อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ คุณสุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.๔๒ พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้าน มอบทุนยังชีพให้กับ นายวรากรณ์ ธรรมทินนะ บุตรของ ร.ต.อนุวัฒน์ ธรรมทินนะ ประจำ มทบ.๔๒ เป็นบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษฯกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อม ตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำโดยทีมแพทย์ พยาบาล รพ.ค่ายเสนาณรงค์ ณ บ้านพักกำลังพล มทบ.๔๒ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา….อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒? คุณสุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.๔๒ พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้าน มอบทุนยังชีพให้กับ อส.ทพ.สุริยันต์ เกตุขาว ที่ทุพพลภาพของกำลังพลกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำโดยทีมแพทย์ พยาบาล รพ.ค่ายเสนาณรงค์ ณ บ้านพักกำลังพลศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ๖๒/๒ หมู่ที่ ๖ บ้านท่ายี่ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา….อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ คุณสุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.๔๒ พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้าน มอบทุนยังชีพให้กับคู่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพลกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำโดยทีมแพทย์ พยาบาล รพ.ค่ายเสนาณรงค์ ณ บ้านพัก(ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๔๒) ตำบลเขารูปช้าง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…..อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตุลาการ ศาลมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…..อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒? พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต.และเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาพร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ โดยมี พันเอก สมบัติ สืบท้วม เสธ.มทบ.๔๒ ให้การต้อนรับและติดตามคณะจนจบภารกิจ ณ สนาม ฮ.มทบ.๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…..อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.๔๒/รอง ผอ.รมน.จังหวัด เป็นประธาน ในการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ รักษาความปลอดภัยเทศบาลนครหาดใหญ่โดยมีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลาและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมในการซักซ้อมแผน ณ ตลาดนัด อาเซี่ยนไนท์ บาซาร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา……อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พันเอกสุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ.๔๒/รอง ผอ.รมน.จังหวัด? ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผวจ.ส.ข.เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเปรม ๑๐๐ ปี ร.ร.มหาวชิราวุธ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ……อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วยข้าราชการหน่วยงาน มทบ.๔๒,ร.๕,ร.๕ พัน.๑ ,ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ ,โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์,องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสงขลา ร่วมพิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพิ่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ….อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ….อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ พร้อมด้วย คุณสุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.๔๒ พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้าน เฝ้ารับ – ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ….อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พลโท ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ เจ้ากรม ยุทธศึกษาทหารบก เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ร.ท.วัชรพงษ์ จันทรชาติ ตำแหน่ง ผบ.มว.พัน.นร.จู่โจม สอ.กรม นร.รร.ร.ศร. ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในระหว่างการฝึกกระโดดร่มหลักสูตร แทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงทางยุทธวิธี รุ่นที่ ๑๖ ณ สนามฝึกกระโดดร่มบ้านมะเดื่ออำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี โดยมณฑลทหารบกที่ ๔๒ จัดทหารกองเกียรติยศ และนายทหารสัญญาบัตร อัญเชิญกล่องเพลิงพระราชทาน นายทหารพับธง และกำลังพล มทบ.๔๒ เข้าร่วมพิธิ ณ วัดม่วงค่อม ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ….อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒?พลตรี มนัส แถบทอง ผอ.สจว.สบท. และคณะคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ ๑๑๙ เดินทางมาวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ พล.อ.หลวงเสนาณรงค์ และศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยมี พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ และข้าราชการ มทบ.๔๒ ให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. ….อ่านเพิ่มเติม


วันที่? ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมประชุมเตรียมการจัดงาน ” ๙๙ ปี ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ” ในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยจะเริ่มในวันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยมี นายวีระนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มอ. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา .. ….อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับข้าราชการในพื้นที่และประชาชนจิตอาสาร่วมโครงการ จิตอาสาปลูกป่าสร้างฝายชะลอน้ำ โดยชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี แม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพื้นที่วนอุทยานควนเขาวัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ….อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ร.ท.วัชรพงษ์ จันทรชาติ โดยมีกำลังพล มทบ.๔๒ , โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ , ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๔๒ ร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดเจริญราษฎร์ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา…อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในการประชุมการพัฒนาและปรับปรุงเรือนรับรองที่ประทับ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ โดยมี นายอำเภอคลองหอยโข่ง และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและติดตามการปรับปรุง ณ ห้องประชุมเรือนรับรองที่ประทับ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒? พันเอกสมบัติ สืบท้วม เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒? เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมการจัดกิจกรรม “ArmyLand mini – half marathon” วิ่งล่อง ท่องค่าย ๔ ทัพภาค ครั้งที่ ๓ (ArmyLand Evening Run 4 Series) ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๔ โดยมี รอง เสธ. ทภ.๔ เป็นประธานในการประชุม มณฑลทหารบกที่ ๔๒? ค่ายเสนาณรงค์ รับผิดชอบในการจัดการแข่งขัน ณ ห้องประชุมเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา …อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒??พันเอก ประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ร.ท.วัชรพงษ์ จันทร ชาติ และเป็นผู้แทนวางพวงมาลา มทภ.๔ โดยมีกำลังพล มทบ.๔๒ , โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ , ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๔๒ ร่วมสวดพระอภิธรรม ณ วัดเจริญราษฎร์ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา …อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พันเอก ประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ วัดคลองเปล(วัดน้ำผุด)โดยมีกำลังพล มทบ.๔๒ , ร.๕ , ร.๕ พัน.๑ , โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ , ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๔๒ , ชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.๔๒ , และ สถานศึกษาใกล้เคียงเข้าร่วม ณ วัดคลองเปล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา .. …อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒? พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔ พร้อมด้วย พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม ?Army land Run 4 Series วิ่ง ล่อง ท่อง ค่าย กับ ๔ กองทัพภาค? สนามที่ ๓ จัดโดย กองทัพภาคที่ ๔ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา บริษัทห้างร้านเอกชนที่เข้าร่วมให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้เข้าร่วม ซึ่งจะจัดขึ้นที่ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา …อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๒ พันเอก ประเสริฐ ขวัญชัย รอง ผบ.มทบ.๔๒/รอง ผอ.กอร.ถปภ.มทบ.๔๒ ร่วมประชุม คณะกรรมการ เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด สงขลา โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน….อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วยคุณสุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานเปิดมหกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อชุมชนบริเวณค่ายเสนาณรงค์และใกล้เคียงเพื่อเป็นการระวังป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตรประจำวันและรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ จัดโดย โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ มีกำลังพลและครอบครัว มทบ.๔๒,ร.๕,ร.๕ พัน.๑ ที่พักอาศัยภายในค่ายเสนาณรงค์ ชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.๔๒,ร.๕,ร.๕พัน.๑,ประชาชนบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา …….อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พ.อ.ดร.อัครินทร์ กำใจบุญ หน.ชุดตรวจกิจการ อศจ.ทบ.และคณะ ได้เดินทางมาตรวจกิจการ อศจ.หน่วย มทบ.๔๒ เข้าร่วมประชุมฟังบรรยายสรุปหน่วยของหน่วย มทบ. ๔๒ และได้มอบแนวทางการตรวจ จาก อศจ.ทบ. โดยมี พ.อ.วิศิษฐ์ ศรีจันทร์ทอง หน.ฝ.สรรพกำลัง มทบ.๔๒ รรก.หน.กกพ.มทบ.๔๒?ให้การต้อนรับคณะชุดตรวจ ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ๋ จังหวัดสงขลา…..อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒? พันเอกสมบัติ สืบท้วม เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒? เป็นผู้แทน ผอ.รมน.ภาค ๔ ให้การต้อนรับ”เจ้าหนูนักเตะเยาวชน 3๓จังหวัดชายแดนภาคใต้”อายุระหว่าง ๑๒-๑๕ ปี ที่ได้รับการคัดเลือกเชิญเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลยุวชนโลกรายการ Go thai Club 2019 ณ เมืองโกเธนเบิร์ก ราชอาณาจักรสวีเดน และกล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งมอบเงินให้กับนักเตะและโค้ช ณ หอประชุมกองบิน ๕๖ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา…..อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒?พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผุู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและข้าราชการที่ดี ของพลทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๖๒? หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ,กรมทหารราบที่ ๕ ,ร กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๕ ณ ศาสนสถานมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒? นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมการพัฒนาและปรับปรุงเรือนรับรองที่ประทับ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา? เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยมี พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมติดตามการปรับปรุง ณ ห้องประชุมเรือนรับรองที่ประทับ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒? พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ นำกำลังพลจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับข้าราชการในพื้นที่และประชาชนจิตอาสาร่วมพัฒนาโครงการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพื้นที่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา….อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒? พันเอก ประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ บิดา จ.ส.ต.เอกลักษณ์ ดำจันทร์ สังกัด ฝสก.มทบ.๔๒ โดยมีข้าราชการ มทบ.๔๒ ร่วมพิธี ณ วัดแก้วสว่างวนาราม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา….อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒? พลตรีธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.สง.ทท.ทบ. และพลตรีสิทธิพร มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ ๔? เป็นประธาน ในการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมการแข่งขัน “Army mini – half ” วิ่งล่อง ท่องค่าย ๔ ทัพภาค ครั้งที่ ๓ โดยมี พันเอกอภิศักดิ์ พันธุวงศ์ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม บก.ร.๕ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…..อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ อบรมชี้แจงการปฏิบัติงาน สิทธิกำลังพล เน้นย้ำความสะอาด และรับมอบ เตาประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม KATOMO VESTA PROETCH จาก หจก.ไอเดียสตาร์มาร์เก็ตติ้ง จำนวน ๑๐ ชุด เพื่อส่งมอบให้กับกองแผนกฝ่ายภายใน มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒? อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา……อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒? พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี? ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ร่วมกิจกรรมของกลุ่มโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โดยมี พลตรีสมพล ปานกุล รองแม่ทัพภาคที่ ๔ พร้อมด้วย พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒? ร่วมให้การต้อนรับ ณ. ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา …….อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วย คุณสุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ,ข้าราชการ , ชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา มณฑลทหารบกที่ ๔๒ และพ่อค้าประชาชนในจังหวัดพัทลุง ร่วมเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในวโรกาสเสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และเปิดชมรม ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง …..อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับยศสูงขึ้น จำนวน ๔ นาย ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา…อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒มอบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลให้กับ ชุด ชป.กร.มทบ.๔๒ (ขุนภักดี ๔๒) ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นอันดับที่ ๑ จาก ๖ ชุด ชป.กร.ภายในกองทัพภาคที่ ๔ ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา…อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ ๔/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ และคุณสุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขามณฑลทหารบกที่ ๔๒ คณะข้าราชการ,ชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขามณฑลทหารบกที่ ๔๒,ประชาชนจิตอาสา ร่วมเฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ อ.คลองหอยโข่ง จว.สงขลา .. …อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ กองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมกับ ฝ่ายอนุศาสนาจารย์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วยกำลังพล มทบ.๔๒,ลูกจ้าง,พนักงานราชการ,ชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา มทบ.๔๒ เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และปลูกต้นไม้เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี พันเอกประเสริฐ ขวัญชัย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม และร่วมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อคอหงส์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา …อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผบ.มทบ.42/ผอ.กอร.ถปภ.มทบ.42 พร้อม พ.ท.กุดั่น ทองคำ รรก.หก.กยก.มทบ.42 เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จประทับรับรอง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ โดยมี นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผวจ.สงขลาป็นประธานการประชุม ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา..อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ พลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ให้การต้อนรับ พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง ผบ.ทบ. ในการเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๔ ณ ท่าอากาศยานทหาร บน.๕๖ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ก่อนจะเดินทางมายัง ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในห้วงที่มา พร้อมกับรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง และมอบแนวทาง การปฏิบัติงานในห้วงต่อไปให้กับหน่วยในพื้นที่…อ่านเพิ่มเติม


วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ จัดกำลังพล ข้าราชการ , ลูกจ้าง , พนักงานราชการ และประชาชน จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมพัฒนาวัดหูแร่ ต