หน่วยฝึกทหารใหม่ 1 ธ.ค -10

การปฏิบัติประจำวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

– พัฒนาเขตสุขาภิบาลหน่วยฝึกฯ, พัฒนาทำความสะอาด ร้อย.มทบ.๔๒
และเตรียมพร้อมกำลังพลสนับสนุนการพัฒนาของหน่วยงานที่ร้องขอ
– กายบริหารประจำวัน
– ทบทวนวิชาปัญหาถาม – ตอบ
ผลการปฏิบัติ : การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

การปฏิบัติประจำวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

– กิจกรรมวันเยี่ยมญาติทหารใหญ่
– ทบทวนปัญหาถาม – ตอบ
ผลการปฏิบัติ : การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

การปฏิบัติประจำวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
– ฝึกวิชาทางยุทธวิธี
– ฝ่ายเวชกรรมป้องกัน รพ.ค่ายเสนาณรงค์ ตรวจเยี่ยมความพร้อมและให้คำแนะนำการปฏิบัติเพิ่มเติมของเสนารักษ์ หน่วยฝึกทหารใหม่ฯ และสอบถามความเข้าใจและการป้องกันโรคลมร้อน ของทหารใหม่ฯ
– กิจกรรมแนะนำสถานที่และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในค่ายเสนาณรงค์ พร้อมการมอบเครื่องแบบฝึกให้กับทหารใหม่ฯ
– ทบทวนวิชาปัญหาถาม – ตอบ
ผลการปฏิบัติ : การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การปฏิบัติประจำวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

– ฝึกวิชาทางยุทธวิธี : การเคลื่อนที่ทางยุทธวิธี
– ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า, บุคคลท่าอาวุธ
– กายบริหารประจำวัน
– ทบทวนวิชาปัญหาถาม – ตอบ
ผลการปฏิบัติ : การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

 

1 2 3 4