มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

หน่วยฝึกทหารใหม่ 11-20

การปฏิบัติประจำวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
– นำทหารใหม่ฯ พัฒนาในพื้นที่ค่ายเสนาณรงค์ ได้แก่ เส้นทางหลักภายในค่ายฯ, รอบอาคารศาสนสถาน, รอบศูนย์อาหารฯ, เส้นทางขึ้น-ลงเรือนรับรอง, รอบเรือนรับรอง, รอบบ้านพักผู้บังคับบัญชา, หน่วยฝึกทหารใหม่ และการลอกคูระบายน้ำ
– อบรมในเรื่องวินัยทหาร
ผลการปฏิบัติ : การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การปฏิบัติประจำวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

– นำทหารใหม่ฯ พัฒนาในพื้นที่ค่ายเสนาณรงค์พร้อมเก็บสิ่งปฏิกูล
– ซักล้างเครื่องแต่งกายและภารกิจส่วนตัว
– รพ.ค่ายเสนาณรงค์จัดกำลังพลแนะนำการคัดแยกผู้ป่วยและแนะนำการจัดห้องพยาบาลหน่วยฝึกฯ ให้ถูกสุขอนามัย
– จัดทำสายรัดข้อมือยาง (รีสแบนด์) พร้อมแจกจ่ายสำหรับทหารใหม่ที่มีภารวะเสี่ยงต่อการฝึกทดแทนสัญลักษณ์ (ริบบิ้น) เดิม
– ออกกำลังกายประจำวัน

ผลการปฏิบัติ : การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การปฏิบัติประจำวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
บุคคลท่าอาวุธ
– ท่าเรียบอาวุธ
– ท่าพัก
– ท่าหันอยู่กับที่
– ท่าเฉียงอาวุธ, ท่าเคารพ
– ท่าถอดหมวกและสวมหมวก
– ออกกำลังกายประจำวัน

ผลการปฏิบัติ : การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การปฏิบัติประจำวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
– นำทหารใหม่ตรวจร่างกายและฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่, วัคซีนป้องกันบาดทะยัก ณ รพ.ค่ายเสนาณรงค์ และเข้าเยี่ยมไข้ทหารใหม่
– ทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ได้แก่ ท่าตรง, ท่าหันอยู่กับที่, ท่าเคารพ, ท่าถอดหมวกและสวมหมวก, ท่าเดิน และท่าหยุดจากการเดิน
– นายทหารเวรผู้ใหญ่ มทบ.๔๒ อบรมให้ความรู้เรื่อง พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
ผลการปฏิบัติ : การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การปฏิบัติประจำวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ฝึกบุคคลท่าอาวุธ
– ท่าอาวุธพร้อม
– ท่าเคารพจากท่าอาวุธพร้อม
– ทบทวนบุคคลท่าอาวุธ ได้แก่ ท่าเรียบอาวุธ, ท่าเคารพ
-จัดทหารใหม่สนับสนุนการพัฒนาส่วนราชการ, บ้านพักผู้บังคับบัญชา, บ้านพักข้าราชการ และพัฒนาหน่วย

ผลการปฏิบัติ : การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การปฏิบัติประจำวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
-ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า
– ท่าพัก
– ท่าเคารพ
ฝึกบุคคลท่าอาวุธ
– ท่าแบกอาวุธ

– ท่าเรียบอาวุธ จากท่าแบกอาวุธ
-ซักซ้อมพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ พิธีประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ และพิธีต้อนรับทหารใหม่

ผลัดที่ ๒/๖๐ ณ ลานอเนกประสงค์ ค่ายเสนาณรงค์
ผลการปฏิบัติ : การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การปฏิบัติประจำวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
– พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ พิธีประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ และพิธีต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๖๐ ณ ลานอเนกประสงค์ ค่ายเสนาณรงค์
– ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า
– ฝึกแถวชิด
– ออกกำลังกายประจำวัน
ผลการปฏิบัติ : การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การปฏิบัติประจำวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
– ทดสอบสมรรถภาพร่างกายทหารใหม่ครั้งที่ ๒
– นำทหารใหม่ฯ พัฒนา/ทำความสะอาด อาคารเรือนรับรอง มทบ.๔๒, ส่วนราชการ และบ้านพักข้าราชการในพื้นที่ค่ายเสนาณรงค์
– ซักล้างเครื่องแต่งกายและภารกิจส่วนตัว
– นายทหารเวรฯ หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.๔๒ อบรมข้อปฏิบัติต่างๆ ในวันญาติเยี่ยม
ผลการปฏิบัติ : การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การปฏิบัติประจำวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
– กิจกรรมวันเยี่ยมญาติทหารใหม่
– ทำความสะอาดโดยรอบสถานที่จัดกิจกรรมวันเยี่ยมญาติทหารใหม่
– กายบริหารบริหารประจำวัน
ผลการปฏิบัติ : การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การปฏิบัติประจำวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
-ฝึกบุคคลท่าอาวุธ
– ท่าตรวจอาวุธ
– ท่าหมอบและลุก
– นำทหารใหม่พัฒนารอบเขตสุขาภิบาล ร้อย.มทบ.๔๒ ตามนโยบายผู้บังคับบัญชาง
ผลการปฏิบัติ : การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

1 2 3 4

 

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

รับสมัคร เดิน – วิ่ง Army Run to Army Games

Copyright © 2019 มณฑลทหารบกที่ ๔๒