มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒  พลตรี วรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ พร้อมด้วย คุณสุฑารักษ์ วรพันธ์ ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.๔๒ พบปะเยี่ยมเยียน พร้อมให้คำปรึกษาหารือ, แนะนำ ในการไปพบแพทย์ ณ รพ.พระมงกุฎเกล้า เขตพยาไทย กรุงเทพมหานคร และมอบทุนพร้อมกระเช้าให้กับคู่สมรสที่ทุพพลภาพ ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์หลังใหม่อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข. จำนวน ๗ ราย ดังนี้
๑ มทบ.๔๒ จำนวน ๓ ราย
๑.๑ ร.ต.สักเกรีย มาลินี คู่สมรส ส.ท.หญิง นันทพร มาลินี
๑.๒ อส.ทพ.ชุมพล หรีมหนก คู่สมรส ส.ต.หญิง นิตติยา หรีมหนก
๑.๓ อส.ทพ.เกียรติศักดิ์ ไชยสิทธิ์ คู่สมรส ส.ต.หญิง เสาวลักษณ์ ไชยสิทธิ์
๒ รพ.ค่ายเสนาณรงค์ จำนวน ๒ ราย
๒.๑ จ.ส.อ.วิรัช อินทร์บุญสังข์ คู่สมรส นางอุบล อินทร์บุญสังข์
๒.๒ ร.ต.ยงยุทธ จินดาวงศ์ คู่สมรส จ.ส.อ.หญิง แสงเดือน จินดาวงศ์
๓ ศฝ.นศท.มทบ.๔๒ จำนวน ๒ ราย
๓.๑ ส.อ.อำนาจ คงมนต์ คู่สมรส ส.ต.หญิง ใบดีน๊ะ คงมนต์
๓.๒ นายสุริยันต์ เกตุขาว คู่สมรส ส.ต.หญิง เสาวณีย์ เกตุขาว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

ติดต่อ

  • ที่อยู่
    เลขที่ ๑๙๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลคอหงส์
    อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
    ๙๐๑๑๐
  • เวลาทำการ
    วันจันทร์—วันศุกร์:8:00AM–4:00PM

พยากรณ์อากาศ

รับสมัคร เดิน – วิ่ง Army Run to Army Games

Copyright © 2019 มณฑลทหารบกที่ ๔๒