มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษก เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ แล้วนั้น ทรงชื่นชมโสมนัสอย่างยิ่งที่การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้สำเร็จลุล่วงอย่างงดงามสมพระเกียรติ สมเกียรติของประชาชนและประเทศชาติ ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคำนึงถึงทุกคนทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้ ทั้งฝ่ายรัฐบาล ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่หน่วยราชการในพระองค์ จิตอาสา ตลอดจนผู้ที่มาร่วมปฏิบัติงานในพระราชพิธีในกรุงเทพมหานคร และในจังหวัดต่างๆ ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจและชมเชยทุกคนทุกฝ่าย และจะพระราชทานเลี้ยงแก่ทุกคน ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก..ในการนี้จังหวัดสงขลาได้จัดให้มีการพระราชทานเลี้ยงแก่ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดงาน โดยมีพลตรีวรพล วรพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒ ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมี นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดงานและกล่าวขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการร่วมกันจัดงานจนสำเร็จลุล่วงอย่างสมพระเกียรติของประชาชนและประเทศชาติ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2019 มณฑลทหารบกที่ ๔๒