มณฑลทหารบกที่ ๔๒

( ค่ายเสนาณรงค์ )

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเดินทางไปยังฐานการเรียนรู้ที่ ๗? องค์การบริหารส่วนตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พันเอกสมบัติ สืบท้วม เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๔๒? ให้การต้อนรับคณะ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

Posted in test   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

พลตรีวรพล วรพันธ์

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

 

Copyright © 2020 มณฑลทหารบกที่ ๔๒